Van Gilst Kevers

Privacy verklaring

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: van Gilst Kevers
Adres: Nieuwstraat 12, 4311AN Bruinisse
KvK: 82435286

 

2. PRIVACY

 • Van Gilst Kevers neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Van Gilst Kevers in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aangekochte producten
 • Betalingsgegevens zoals IBAN nummer
 • IP-adres vanaf waar de online aankoop heeft plaatsgevonden

3.2 Leveranciers

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens (KvK-nummer, vestigings- en postadres, postcode en woonplaats)
 • Betalingsgegevens zoals IBAN- en BTW nummer

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 10)

 

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via andre@vangilstkevers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met jou uit te kunnen voeren, zoals het (laten) bezorgen van bestelde producten;
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Jou onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als je je daarvoor hebt aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Van Gilst Kevers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

Van Gilst Kevers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Gilst Kevers) tussen zit.

 

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • Van Gilst Kevers verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten jouw gegevens.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • Van Gilst Kevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  

7. MARKETINGACTIVITEITEN

 • Klanten (kunnen) ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor het aanmeldproces wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen.
  Na aanmelding voor de nieuwsbrief kun je je te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.

 

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Van Gilst Kevers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wat als je niet van cookies houdt
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op je PC, tablet of mobiel kun je verwijderen via de instellingen van de browser.

 

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat.

Van Gilst Kevers kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Van Gilst Kevers wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Van Gilst Kevers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Van Gilst Kevers niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Van Gilst Kevers behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

10. GOOGLE ANALYTICS

 • Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 • Van Gilst Kevers heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Van alle IP-adressen is het laatste octet gemaskeerd. Dit houdt in dat van het IP-adres van een bezoeker de laatste cijfers anoniem zijn gemaakt.

 

11. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Gilst Kevers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar andre@vangilstkevers.com. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

 

12. KLACHTEN

Van Gilst Kevers wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

13. GEGEVENSBEVEILIGING

 • Van Gilst Kevers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heb dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via andre@vangilstkevers.com.
 • In de webshop kan gebruik gemaakt worden van online afrekenen. Het afrekenen verloopt over SSL om jouw veiligheid te garanderen. Controleer dit door te kijken in de URL (adresbalk van uw browser) of er een slotje staat en begint met https://. Indien dit niet zo is, verlaat dan direct de pagina en ga niet verder in het betaalproces. Breng ons op de hoogte via andre@vangilstkevers.com.

 

14. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via uw contactgegevens die bij Van Gilst Kevers bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of je je nog kunt vinden in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Bruinisse, 3 juni 2021